SunSirs--중국 상품 데이터 그룹

로그인 지금 가입하세요!
상품명 업종 05-23 05-24 변동변동
염산 화학공업 83.33 93.33 12.00%
폴리실리콘 화학공업 63333.33 65333.33 3.16%
스티렌 화학공업 8483.33 8533.33 0.59%
아세트산 화학공업 2566.67 2576.67 0.39%
불화 수소산 화학공업 11160.00 11180.00 0.18%
순수 벤젠 화학공업 4410.00 4410.00 0.00%
톨루엔 화학공업 5212.50 5212.50 0.00%
크실렌 화학공업 5550.00 5550.00 0.00%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 16333.33 16333.33 0.00%
산화 에틸렌 화학공업 7300.00 7300.00 0.00%
아세톤 화학공업 3062.50 3062.50 0.00%
프로필렌 옥사이드 화학공업 9266.67 9266.67 0.00%
페놀 화학공업 7812.50 7812.50 0.00%
유황 화학공업 956.67 956.67 0.00%
글리콜 화학공업 4433.33 4433.33 0.00%
황산 화학공업 207.50 207.50 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2666.67 2666.67 0.00%
가성 소다 화학공업 705.00 705.00 0.00%
소다 화학공업 1960.00 1960.00 0.00%
무수말레산 화학공업 6975.00 6975.00 0.00%
아닐린 화학공업 5716.67 5716.67 0.00%
옥탄올 화학공업 7116.67 7116.67 0.00%
무수프탈산 화학공업 6266.67 6266.67 0.00%
아 디프 산 화학공업 8110.00 8110.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2350.00 2350.00 0.00%
질산 화학공업 1666.67 1666.67 0.00%
클로로포름 화학공업 2930.00 2930.00 0.00%
황린 화학공업 16250.00 16250.00 0.00%
브롬 화학공업 35000.00 35000.00 0.00%
아크릴산 화학공업 8166.67 8166.67 0.00%
메타이아황산 나트륨 화학공업 1966.67 1966.67 0.00%
활성탄 화학공업 13400.00 13366.67 -0.25%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 7450.00 7416.67 -0.45%
뇨소 화학공업 1930.00 1920.00 -0.52%
칼슘 카바이드 화학공업 2716.67 2650.00 -2.45%
상품명 업종 05-13 05-17 변동변동
질산 화학공업 1600.00 1633.33 2.08%
불화 수소산 화학공업 10820.00 11010.00 1.76%
황린 화학공업 16125.00 16250.00 0.78%
아닐린 화학공업 5683.33 5716.67 0.59%
폴리실리콘 화학공업 61666.67 62000.00 0.54%
가성 소다 화학공업 723.33 725.00 0.23%
순수 벤젠 화학공업 4410.00 4410.00 0.00%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 16333.33 16333.33 0.00%
아세트산 화학공업 2616.67 2616.67 0.00%
아세톤 화학공업 3062.50 3062.50 0.00%
페놀 화학공업 7812.50 7812.50 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2673.33 2673.33 0.00%
염산 화학공업 100.00 100.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2350.00 2350.00 0.00%
브롬 화학공업 35000.00 35000.00 0.00%
아크릴산 화학공업 8166.67 8166.67 0.00%
메타이아황산 나트륨 화학공업 1983.33 1983.33 0.00%
아 디프 산 화학공업 8140.00 8120.00 -0.25%
무수프탈산 화학공업 6333.33 6293.33 -0.63%
무수말레산 화학공업 7100.00 7050.00 -0.70%
톨루엔 화학공업 5250.00 5212.50 -0.71%
크실렌 화학공업 5625.00 5575.00 -0.89%
소다 화학공업 1983.33 1960.00 -1.18%
뇨소 화학공업 1996.67 1971.67 -1.25%
활성탄 화학공업 13766.67 13500.00 -1.94%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 7733.33 7566.67 -2.16%
옥탄올 화학공업 7516.67 7316.67 -2.66%
칼슘 카바이드 화학공업 2866.67 2783.33 -2.91%
스티렌 화학공업 8533.33 8266.67 -3.12%
유황 화학공업 1010.00 976.67 -3.30%
산화 에틸렌 화학공업 7800.00 7300.00 -6.41%
글리콜 화학공업 4825.00 4466.67 -7.43%
프로필렌 옥사이드 화학공업 10133.33 9233.33 -8.88%
클로로포름 화학공업 3200.00 2900.00 -9.38%
황산 화학공업 272.50 212.50 -22.02%
상품명 업종 04-01 04-30 변동변동
염산 화학공업 117.50 177.50 51.06%
아크릴산 화학공업 7900.00 8600.00 8.86%
스티렌 화학공업 8000.00 8350.00 4.37%
질산 화학공업 1560.00 1576.67 1.07%
소다 화학공업 1966.67 1983.33 0.85%
브롬 화학공업 34954.55 35000.00 0.13%
톨루엔 화학공업 5412.50 5412.50 0.00%
크실렌 화학공업 5675.00 5675.00 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2700.00 2700.00 0.00%
불화 수소산 화학공업 10575.00 10575.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2350.00 2350.00 0.00%
메타이아황산 나트륨 화학공업 1983.33 1983.33 0.00%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 16833.33 16666.67 -0.99%
뇨소 화학공업 2055.00 2030.00 -1.22%
활성탄 화학공업 14033.33 13800.00 -1.66%
옥탄올 화학공업 7850.00 7716.67 -1.70%
무수프탈산 화학공업 6666.67 6550.00 -1.75%
순수 벤젠 화학공업 4500.00 4420.00 -1.78%
칼슘 카바이드 화학공업 3120.00 3050.00 -2.24%
아세톤 화학공업 3000.00 2912.50 -2.92%
아 디프 산 화학공업 8420.00 8160.00 -3.09%
황린 화학공업 15575.00 15075.00 -3.21%
프로필렌 옥사이드 화학공업 10133.33 9766.67 -3.62%
산화 에틸렌 화학공업 8200.00 7900.00 -3.66%
가성 소다 화학공업 760.00 730.00 -3.95%
황산 화학공업 370.00 355.00 -4.05%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 8300.00 7950.00 -4.22%
무수말레산 화학공업 7450.00 7125.00 -4.36%
폴리실리콘 화학공업 66500.00 62666.67 -5.76%
페놀 화학공업 8400.00 7812.50 -6.99%
글리콜 화학공업 5250.00 4825.00 -8.10%
아세트산 화학공업 3000.00 2716.67 -9.44%
유황 화학공업 1160.00 1016.67 -12.36%
클로로포름 화학공업 3216.67 2773.33 -13.78%