SunSirs--중국 상품 데이터 그룹

상품명 업종 11-09 11-12 변동변동
클로로포름 화학공업 2983.33 3023.33 1.34%
브롬 화학공업 33285.71 33642.86 1.07%
염화칼륨 화학공업 2375.00 2400.00 1.05%
불화 수소산 화학공업 14766.67 14813.33 0.32%
뇨소 화학공업 2114.00 2120.00 0.28%
활성탄 화학공업 12125.00 12137.50 0.10%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 17344.44 17344.44 0.00%
산화 에틸렌 화학공업 9777.27 9777.27 0.00%
프로필렌 옥사이드 화학공업 12225.00 12225.00 0.00%
유황 화학공업 1395.56 1395.56 0.00%
칼슘 카바이드 화학공업 2864.00 2864.00 0.00%
황산 화학공업 557.50 557.50 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2691.00 2691.00 0.00%
가성 소다 화학공업 1016.67 1016.67 0.00%
소다 화학공업 1985.71 1985.71 0.00%
아닐린 화학공업 8375.00 8375.00 0.00%
무수프탈산 화학공업 7900.00 7900.00 0.00%
질산 화학공업 1775.00 1775.00 0.00%
황린 화학공업 15425.00 15425.00 0.00%
아크릴산 화학공업 9816.67 9816.67 0.00%
메타이아황산 나트륨 화학공업 2138.89 2138.89 0.00%
페놀 화학공업 12237.50 12200.00 -0.31%
무수말레산 화학공업 9141.67 9108.33 -0.36%
옥탄올 화학공업 9570.00 9520.00 -0.52%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 9675.00 9616.67 -0.60%
순수 벤젠 화학공업 6037.50 6000.00 -0.62%
스티렌 화학공업 9062.50 8987.50 -0.83%
폴리실리콘 화학공업 80000.00 79000.00 -1.25%
글리콜 화학공업 7016.67 6927.78 -1.27%
아세트산 화학공업 4414.29 4314.29 -2.27%
아세톤 화학공업 4357.14 4228.57 -2.95%
톨루엔 화학공업 6887.50 6650.00 -3.45%
크실렌 화학공업 7090.91 6831.82 -3.65%
아 디프 산 화학공업 9400.00 9020.00 -4.04%
염산 화학공업 271.67 225.00 -17.18%
상품명 업종 11-05 11-09 변동변동
질산 화학공업 1653.33 1775.00 7.36%
클로로포름 화학공업 2866.67 2983.33 4.07%
메타이아황산 나트륨 화학공업 2116.67 2138.89 1.05%
불화 수소산 화학공업 14700.00 14766.67 0.45%
브롬 화학공업 33142.86 33285.71 0.43%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 17344.44 17344.44 0.00%
산화 에틸렌 화학공업 9777.27 9777.27 0.00%
페놀 화학공업 12237.50 12237.50 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2691.00 2691.00 0.00%
가성 소다 화학공업 1016.67 1016.67 0.00%
소다 화학공업 1985.71 1985.71 0.00%
염산 화학공업 271.67 271.67 0.00%
폴리실리콘 화학공업 80000.00 80000.00 0.00%
무수프탈산 화학공업 7900.00 7900.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2375.00 2375.00 0.00%
황린 화학공업 15425.00 15425.00 0.00%
활성탄 화학공업 12125.00 12125.00 0.00%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 9725.00 9675.00 -0.51%
글리콜 화학공업 7061.11 7016.67 -0.63%
아크릴산 화학공업 9900.00 9816.67 -0.84%
무수말레산 화학공업 9225.00 9141.67 -0.90%
뇨소 화학공업 2140.00 2114.00 -1.21%
황산 화학공업 565.00 557.50 -1.33%
옥탄올 화학공업 9700.00 9570.00 -1.34%
유황 화학공업 1417.78 1395.56 -1.57%
프로필렌 옥사이드 화학공업 12433.33 12225.00 -1.68%
아닐린 화학공업 8520.00 8375.00 -1.70%
칼슘 카바이드 화학공업 2934.00 2864.00 -2.39%
아 디프 산 화학공업 9740.00 9400.00 -3.49%
스티렌 화학공업 9491.67 9062.50 -4.52%
순수 벤젠 화학공업 6425.00 6037.50 -6.03%
아세트산 화학공업 4742.86 4414.29 -6.93%
아세톤 화학공업 4700.00 4357.14 -7.29%
크실렌 화학공업 7666.36 7090.91 -7.51%
톨루엔 화학공업 7687.50 6887.50 -10.41%
상품명 업종 10-01 10-31 변동변동
염산 화학공업 171.67 271.67 58.25%
불화 수소산 화학공업 12013.33 14413.33 19.98%
크실렌 화학공업 7061.82 7802.73 10.49%
톨루엔 화학공업 7087.50 7800.00 10.05%
아크릴산 화학공업 9008.33 9900.00 9.90%
황산 화학공업 515.00 565.00 9.71%
소다 화학공업 1861.43 1985.71 6.68%
황린 화학공업 14560.00 15375.00 5.60%
페놀 화학공업 11575.00 12200.00 5.40%
무수프탈산 화학공업 7600.00 8000.00 5.26%
옥탄올 화학공업 9320.00 9800.00 5.15%
유황 화학공업 1352.22 1417.78 4.85%
브롬 화학공업 31714.29 33142.86 4.50%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 9466.67 9816.67 3.70%
질산 화학공업 1595.00 1653.33 3.66%
뇨소 화학공업 2070.00 2136.00 3.19%
아세트산 화학공업 4742.86 4892.86 3.16%
가성 소다 화학공업 986.67 1016.67 3.04%
인산이암모늄 화학공업 2641.00 2691.00 1.89%
메타이아황산 나트륨 화학공업 2088.89 2116.67 1.33%
아닐린 화학공업 8520.00 8600.00 0.94%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 17211.11 17344.44 0.77%
활성탄 화학공업 12137.50 12112.50 -0.21%
염화칼륨 화학공업 2375.00 2350.00 -1.05%
산화 에틸렌 화학공업 10550.00 10377.27 -1.64%
글리콜 화학공업 7300.00 7173.33 -1.74%
아 디프 산 화학공업 10485.71 10171.43 -3.00%
프로필렌 옥사이드 화학공업 13025.00 12600.00 -3.26%
무수말레산 화학공업 9725.00 9358.33 -3.77%
칼슘 카바이드 화학공업 3093.33 2943.33 -4.85%
순수 벤젠 화학공업 7031.25 6662.50 -5.24%
클로로포름 화학공업 4010.00 3670.00 -8.48%
아세톤 화학공업 5385.71 4700.00 -12.73%
스티렌 화학공업 11800.00 10133.33 -14.12%
폴리실리콘 화학공업 95000.00 80000.00 -15.79%