SunSirs--중국 상품 데이터 그룹

로그인 지금 가입하세요!
상품명 업종 03-21 03-22 변동변동
순수 벤젠 화학공업 4670.00 4670.00 0.00%
톨루엔 화학공업 5425.00 5425.00 0.00%
크실렌 화학공업 5675.00 5675.00 0.00%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 16833.33 16833.33 0.00%
스티렌 화학공업 8600.00 8600.00 0.00%
산화 에틸렌 화학공업 8200.00 8200.00 0.00%
아세트산 화학공업 2950.00 2950.00 0.00%
아세톤 화학공업 3400.00 3400.00 0.00%
페놀 화학공업 9100.00 9100.00 0.00%
유황 화학공업 1143.33 1143.33 0.00%
칼슘 카바이드 화학공업 2930.00 2930.00 0.00%
글리콜 화학공업 5300.00 5300.00 0.00%
황산 화학공업 345.00 345.00 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2700.00 2700.00 0.00%
뇨소 화학공업 1967.50 1967.50 0.00%
가성 소다 화학공업 840.00 840.00 0.00%
소다 화학공업 1946.67 1946.67 0.00%
염산 화학공업 80.00 80.00 0.00%
불화 수소산 화학공업 10775.00 10775.00 0.00%
옥탄올 화학공업 7750.00 7750.00 0.00%
무수프탈산 화학공업 6750.00 6750.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2350.00 2350.00 0.00%
질산 화학공업 1560.00 1560.00 0.00%
클로로포름 화학공업 2893.33 2893.33 0.00%
황린 화학공업 15875.00 15875.00 0.00%
브롬 화학공업 35000.00 35000.00 0.00%
아크릴산 화학공업 8433.33 8433.33 0.00%
메타이아황산 나트륨 화학공업 1983.33 1983.33 0.00%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 8200.00 8183.33 -0.20%
활성탄 화학공업 13833.33 13800.00 -0.24%
무수말레산 화학공업 7575.00 7550.00 -0.33%
프로필렌 옥사이드 화학공업 10033.33 9966.67 -0.66%
아닐린 화학공업 5910.00 5843.33 -1.13%
폴리실리콘 화학공업 69500.00 68500.00 -1.44%
아 디프 산 화학공업 8660.00 8500.00 -1.85%
상품명 업종 03-18 03-22 변동변동
칼슘 카바이드 화학공업 2835.00 2930.00 3.35%
뇨소 화학공업 1933.75 1967.50 1.75%
톨루엔 화학공업 5350.00 5425.00 1.40%
스티렌 화학공업 8483.33 8600.00 1.38%
크실렌 화학공업 5600.00 5675.00 1.34%
클로로포름 화학공업 2876.67 2893.33 0.58%
황린 화학공업 15850.00 15875.00 0.16%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 16833.33 16833.33 0.00%
산화 에틸렌 화학공업 8200.00 8200.00 0.00%
아세톤 화학공업 3400.00 3400.00 0.00%
페놀 화학공업 9100.00 9100.00 0.00%
유황 화학공업 1143.33 1143.33 0.00%
인산이암모늄 화학공업 2700.00 2700.00 0.00%
가성 소다 화학공업 840.00 840.00 0.00%
불화 수소산 화학공업 10775.00 10775.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2350.00 2350.00 0.00%
질산 화학공업 1560.00 1560.00 0.00%
브롬 화학공업 35000.00 35000.00 0.00%
메타이아황산 나트륨 화학공업 1983.33 1983.33 0.00%
소다 화학공업 1950.00 1946.67 -0.17%
무수말레산 화학공업 7575.00 7550.00 -0.33%
순수 벤젠 화학공업 4690.00 4670.00 -0.43%
아세트산 화학공업 2966.67 2950.00 -0.56%
프로필렌 옥사이드 화학공업 10033.33 9966.67 -0.66%
활성탄 화학공업 13900.00 13800.00 -0.72%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 8250.00 8183.33 -0.81%
글리콜 화학공업 5350.00 5300.00 -0.93%
아닐린 화학공업 5910.00 5843.33 -1.13%
아크릴산 화학공업 8533.33 8433.33 -1.17%
무수프탈산 화학공업 6833.33 6750.00 -1.22%
옥탄올 화학공업 7883.33 7750.00 -1.69%
폴리실리콘 화학공업 70000.00 68500.00 -2.14%
아 디프 산 화학공업 8690.00 8500.00 -2.19%
황산 화학공업 357.50 345.00 -3.50%
염산 화학공업 92.50 80.00 -13.51%
상품명 업종 02-01 02-28 변동변동
아닐린 화학공업 5690.00 6315.00 10.98%
산화 에틸렌 화학공업 7500.00 8200.00 9.33%
무수말레산 화학공업 7100.00 7650.00 7.75%
아 디프 산 화학공업 8614.29 9160.00 6.33%
염산 화학공업 95.00 100.00 5.26%
아세톤 화학공업 3662.50 3850.00 5.12%
질산 화학공업 1475.00 1550.00 5.08%
순수 벤젠 화학공업 4700.00 4930.00 4.89%
폴리실리콘 화학공업 71000.00 74000.00 4.23%
페놀 화학공업 8500.00 8800.00 3.53%
크실렌 화학공업 5416.67 5562.50 2.69%
황린 화학공업 15325.00 15725.00 2.61%
이산화 타이타늄 백색 분말 화학공업 16100.00 16500.00 2.48%
아세트산 화학공업 3183.33 3250.00 2.09%
칼슘 카바이드 화학공업 2690.00 2740.00 1.86%
아크릴산 화학공업 8500.00 8633.33 1.57%
톨루엔 화학공업 5125.00 5200.00 1.46%
활성탄 화학공업 14450.00 14600.00 1.04%
인산이암모늄 화학공업 2683.75 2683.75 0.00%
옥탄올 화학공업 7860.00 7860.00 0.00%
염화칼륨 화학공업 2420.00 2420.00 0.00%
메타이아황산 나트륨 화학공업 2100.00 2100.00 0.00%
브롬 화학공업 35050.00 35000.00 -0.14%
가성 소다 화학공업 865.00 863.33 -0.19%
스티렌 화학공업 8150.00 8133.33 -0.20%
뇨소 화학공업 1907.50 1887.50 -1.05%
디옥틸 프탈레이트 화학공업 8433.33 8333.33 -1.19%
무수프탈산 화학공업 7066.67 6966.67 -1.42%
글리콜 화학공업 5400.00 5150.00 -4.63%
프로필렌 옥사이드 화학공업 10675.00 10166.67 -4.76%
클로로포름 화학공업 2773.33 2630.00 -5.17%
소다 화학공업 2080.00 1966.67 -5.45%
황산 화학공업 413.33 390.00 -5.64%
불화 수소산 화학공업 12333.33 11333.33 -8.11%
유황 화학공업 1306.67 1103.33 -15.56%